Công đoàn Ngành Xây dựng tỉnh Thái Bình: Tổ chức giải cầu lông liên ngành trong toàn tỉnh.