Công đoàn Ngân hàng VN ủng hộ người dân vùng lũ Quảng Bình