CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VN BÙI VĂN CƯỜNG:

Công đoàn luôn vì người lao động

THU TRÀ thực hiện |

Trong công cuộc đổi mới đất nước, trải qua 12 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, lực lượng công nhân lao động đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), Báo Lao Động đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới.

* Thưa đồng chí, sự ra đời, trưởng thành và phát triển của tổ chức Công đoàn những năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn. Xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm nào đươc đúc rút từ thực tế?

- Đồng chí Bùi Văn Cường: Sự ra đời, trưởng thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên chặng đường đó, có những bài học kinh nghiệm lớn trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong hoạt động Công đoàn Việt Nam. Bám sát thực tiễn, tổ chức thực hiện sáng tạo chủ trương của Đảng, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời định hướng phát triển phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, hình thành sức mạnh tổng hợp trong hoạt động công đoàn.

Thứ hai, quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; tạo sự khác biệt rõ hơn những quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên công đoàn và chưa là đoàn viên công đoàn để tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn.

Thứ ba, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Tiến hành đồng bộ cả ba khâu: Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách với sự phân công trách nhiệm của từng cấp công đoàn, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động.

Thứ tư, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Coi trọng chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm nền tảng cho hoạt động công đoàn, phát huy tính tự giác, tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn của đoàn viên, người lao động.

Thứ năm, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm, đầu tư công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn một cách cơ bản, có chiều sâu, tính lâu dài; thực hiện chính sách động viên hợp lý về vật chất, tinh thần; bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của cán bộ công đoàn.

* Cụ thể hơn, sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra tháng 9 năm 2018, với những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí Bùi Văn Cường: Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2019 - 2023: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó Đại hội xác định 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện là: Một là, Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; Chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ NLĐ; Hai là, Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Ba là, Xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Tổng Liên đoàn ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, theo đó trong nửa đầu nhiệm kỳ sẽ tập trung ban hành 8 chương trình, 1 chiến lược, 3 nghị quyết, 21 đề án, 21 quyết định, quy định, quy chế, 01 chỉ thị, 10 kế hoạch, 12 hướng dẫn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo các cấp công đoàn cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Đến nay, đã ban hành 01 chương trình, 01 Nghị quyết nhằm cụ thể hóa khâu đột phá Nghị quyết Đại hội, các chương trình còn lại dự kiến trình Ban Chấp hành tại Hội nghị lần thứ 4 cho ý kiến để ban hành. Trên cơ sở 9 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chỉ đạo 100% Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện, tạo bước chuyển quan trọng trong việc lượng hóa hoạt động của Công đoàn Việt Nam

Đảng đoàn xác định tập trung xây dựng các nghị quyết, đề án, chương trình... đặc biệt xây dựng, hoàn thiện Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, là cơ sở quan trọng để định hướng hoạt động công đoàn Việt Nam trước những tác động của CPTPP cũng như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra. Trên cơ sở đó, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi về chuyên môn, bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với xây dựng, đề xuất chính sách phù hợp. Đây cũng là hai trong ba khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam xác định, là khâu then chốt mà các cấp CĐ cần quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn và các quy định pháp luật khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2018, các cấp CĐ đã triển khai khá tốt chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, NLĐ, từng bước tạo sự khác biệt so với NLĐ chưa là đoàn viên CĐ. Các cấp CĐ quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa chương trình “Phúc lợi đoàn viên CĐ và NLĐ”. Năm 2018, TLĐ và các cấp CĐ ký mới 564 thỏa thuận hợp tác, số đoàn viên được hưởng lợi là 1,9 triệu người, tăng 11,7% so với năm 2017, với số tiền ước được hưởng là khoảng 750 tỉ đồng, tăng khoảng 40% so với năm 2017. Năm 2019 CĐVN tiếp tục lấy chủ đề là “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” đã thể hiện rõ quyết tâm của tổ chức CĐ về việc thực hiện trách nhiệm của mình đối với đoàn viên, NLĐ. Phấn đấu trong năm 2019 cả hệ thống CĐ sẽ ký mới 500 thỏa thuận với tập đoàn, đơn vị, doanh nghiệp. Hoàn thiện và bàn giao 250 căn hộ đầu tiên cho công nhân, lao động thuộc dự án thiết chế công đoàn tại Hà Nam.

Tháng Công nhân 2019 tiếp tục có bước phát triển mới, theo thống kê của 70 đơn vị, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp tỉnh, thành phố đã trao 1.088 Mái ấm Công đoàn trị giá trên 41 tỉ đồng, 39 nghìn suất quà trị giá trên 140 tỉ đồng; CĐCS trao 461 Mái ấm Công đoàn trị giá hơn 15 tỉ đồng, trao 184 nghìn suất quà trị giá hơn 73 tỉ đồng… Đó là những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm và định hướng đúng đắn trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN.

* Thưa đồng chí, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay là gì?

- Đồng chí Bùi Văn Cường: Trong bối cảnh tình hình mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Công đoàn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, hoàn thành tốt vai trò là tổ chức đại diện cho đoàn viên, người lao động đồng thời là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị Việt Nam, tổ chức Công đoàn cần tập trung đổi mới phương thức, nội dung và hoạt động công đoàn, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thứ hai, phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Chú trọng đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của CĐ theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ CĐ; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thứ ba, các cấp CĐ cần tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động CĐ, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức CĐ.

Thứ tư, Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động CĐ; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều kiện sống, làm việc, công tác của cán bộ, CNVCLĐ. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

Thứ năm, Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản CĐ theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

Thứ sáu, Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; CĐ cấp trên phục vụ CĐ cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức CĐ Việt Nam; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động CĐ.

Nhân dịp này, tôi chúc toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống vẻ vang hăng hái thi đua, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch.

THU TRÀ thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt: Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

Phú Sơn |

Ngày 26.7, Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) và trao tặng Mái ấm công đoàn cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Thừa Thiên - Huế: Hơn 400 người tham gia hội thao đoàn viên, người lao động

PHÚC ĐẠT |

Chiều 26.7, Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (100 Phạm Văn Đồng, TP. Huế), LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thao đoàn viên và người lao động năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Mai Chi - Bá Manh |

Nhân dịp 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Khu tưởng niệm đồng chí tại Hải Phòng và tại quê hương Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

Chứng khoán: Thị trường bùng nổ, chiến lược giao dịch nên theo xu hướng

Thế Lâm |

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), sau phiên giao dịch hôm qua (24.5) phát tín hiệu tích cực và thoát đáy, phiên ngày 25.5, thị trường có phiên giao dịch bùng nổ, cổ phiếu tăng giá đi kèm thanh khoản tăng trên hầu hết nhóm ngành, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Lùm xùm nhập siêu xe biếu tặng: Xử lý nghiêm, không bao che nếu có sai phạm

ANH HUY |

Tại buổi họp báo chiều 25.5 về “Công tác quản lý đối với việc nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu tặng”, Tổng cục Hải quan cho biết nếu phát hiện sai phạm trong việc cấp phép nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ôtô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng thì sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Giá nhu yếu phẩm tăng, lương công nhân khó có thể đảm bảo cuộc sống

Minh Hương |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản số 4130/TLĐ-TG về việc tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước tại Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều kiến nghị của công nhân đều mong muốn các cơ quan chức năng  có biện pháp bình ổn giá thị trường.

Khó khăn chờ đợi người thay thế ông Park Hang-seo ở U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Gong Oh Kyun, người kế nhiệm ông Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam tuyên bố sẽ mang tới một chiến thuật hoàn toàn mới, khác với những gì ông Park từng xây dựng. 

Xét xử đường dây mua bán trẻ: Cặp vợ chồng bán con đẻ trở thành đồng phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Xuân Hưng cùng vợ bán con trai của mình cho đầu mối mua bán trẻ em, với giá 28 triệu đồng, đổ thừa vì khó khăn dịch COVID-19. Cặp vợ chồng này đã câu kết với các đối tượng làm giả các giấy chứng sinh của các cháu bé mới sinh để làm thủ tục khai sinh.

Đà Lạt: Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

Phú Sơn |

Ngày 26.7, Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) và trao tặng Mái ấm công đoàn cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Thừa Thiên - Huế: Hơn 400 người tham gia hội thao đoàn viên, người lao động

PHÚC ĐẠT |

Chiều 26.7, Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (100 Phạm Văn Đồng, TP. Huế), LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thao đoàn viên và người lao động năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Mai Chi - Bá Manh |

Nhân dịp 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Khu tưởng niệm đồng chí tại Hải Phòng và tại quê hương Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.