Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng: NLĐ tham gia giám sát chất lượng bữa ăn ca