Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng: Ngọn cờ tiên phong trong phong trào CNVCLĐ

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp năm 2018. Ảnh: Mai Dung
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp năm 2018. Ảnh: Mai Dung
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp năm 2018. Ảnh: Mai Dung
Lên top