Công đoàn Hà Nội vận động đoàn viên tiếp tục cài đặt ứng dụng Bluezone

Cài đặt ứng dụng Bluezone là bảo vệ mình cũng như bảo vệ cộng đồng. Ảnh: UD
Cài đặt ứng dụng Bluezone là bảo vệ mình cũng như bảo vệ cộng đồng. Ảnh: UD
Cài đặt ứng dụng Bluezone là bảo vệ mình cũng như bảo vệ cộng đồng. Ảnh: UD
Lên top