Công đoàn Hà Nội phấn đấu phát triển mới từ 29.170 đoàn viên trở lên

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là hoạt động luôn được Công đoàn Hà Nội chú trọng. Ảnh: CĐKCN
Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là hoạt động luôn được Công đoàn Hà Nội chú trọng. Ảnh: CĐKCN
Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là hoạt động luôn được Công đoàn Hà Nội chú trọng. Ảnh: CĐKCN
Lên top