Công đoàn Giao thông Vận tải VN: Động viên người lao động cùng doanh nghiệp vượt khó