Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Hỗ trợ Công đoàn Giáo dục tỉnh Điện Biên 40 triệu đồng