Công đoàn Giáo dục Việt Nam bàn giao nhà công vụ giáo viên

Cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên.
Cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên.
Cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên.
Lên top