Công đoàn Đồng Tháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người lao động