Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Tuyên dương cán bộ chuyên trách công đoàn