Công đoàn Dầu khí: 100% số CĐCS thực hiện bữa ăn ca

CĐ DKVN tổ chức tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (ảnh: L.N)
CĐ DKVN tổ chức tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (ảnh: L.N)
CĐ DKVN tổ chức tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (ảnh: L.N)
Lên top