Công đoàn Công Thương VN dự Hội nghi trao đổi thông tin Công đoàn Kim khí Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 9