Công đoàn Công Thương Hải Phòng: Biểu dương 8 tập thể lao động tiên tiến

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng biểu dương cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng biểu dương cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng biểu dương cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Ảnh MD
Lên top