Công đoàn Công an Nhân dân: 35 tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua và bằng khen của Tổng LĐLĐVN