Công đoàn cơ sở chi hơn 10 tỷ đồng lo nghỉ lễ, trung thu cho công nhân