Công đoàn chủ động phòng chống dịch COVID-19

Đoàn viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện nghiêm phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐHH
Đoàn viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện nghiêm phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐHH
Đoàn viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện nghiêm phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐHH
Lên top