Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3.9.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng:

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải thực sự hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở

Việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động sẽ được tăng cường. Ảnh: T.E.A
Việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động sẽ được tăng cường. Ảnh: T.E.A
Việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động sẽ được tăng cường. Ảnh: T.E.A
Lên top