Công đoàn Caosu Việt Nam: Tôn vinh 92 công nhân dân tộc thiểu số