Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh: Sau 7 tháng thành lập đã phát triển thêm 1.676 đoàn viên ​