Công đoàn các KCN, KCX 18 tỉnh, thành phố phía bắc: Nâng cao chất lượng TƯLĐTT trong doanh nghiệp FDI