Con công nhân đi học mẫu giáo miễn phí tại trường 3 triệu đô