Con công nhân bước vào năm học mới: Vừa mừng, vừa lo... học phí