Coi trọng người lao động để phát triển doanh nghiệp