Chuyện về người thợ lặn trở thành chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá

Anh Lê Khuân liên lạc với tàu ngoài khơi bằng máy Icom của tổ chức Công đoàn trao tặng.
Anh Lê Khuân liên lạc với tàu ngoài khơi bằng máy Icom của tổ chức Công đoàn trao tặng.
Anh Lê Khuân liên lạc với tàu ngoài khơi bằng máy Icom của tổ chức Công đoàn trao tặng.
Lên top