Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018: Phát triển thêm hơn 2 triệu đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ

Công nhân xây dựng - một trong số những đối tượng để phát triển đoàn viên công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân xây dựng - một trong số những đối tượng để phát triển đoàn viên công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân xây dựng - một trong số những đối tượng để phát triển đoàn viên công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top