Chức năng, nhiệm vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam tặng bằng khen cho các nữ CBCNV "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" giai đoạn 2013-2018. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam tặng bằng khen cho các nữ CBCNV "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" giai đoạn 2013-2018. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam tặng bằng khen cho các nữ CBCNV "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" giai đoạn 2013-2018. Ảnh: H.A
Lên top