PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X:

Chú trọng giới thiệu điển hình là công nhân lao động trực tiếp sản xuất

Lên top