Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Y tế Việt Nam:

Chú trọng cải thiện điều kiện làm việc