Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: Ủng hộ xây dựng thiết chế công đoàn ở KCN