Tuyên dương 90 cấp ủy viên là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước:

Chủ tịch Công đoàn trưởng thành từ trong phân xưởng

Anh Hoàng Xuân Nhật đang hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân thao tác trên 
sản phẩm tại phân xưởng.
Anh Hoàng Xuân Nhật đang hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân thao tác trên sản phẩm tại phân xưởng.
Anh Hoàng Xuân Nhật đang hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân thao tác trên sản phẩm tại phân xưởng.
Lên top