Chủ động phòng chống bệnh dịch Covid-19

Kiểm tra thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc
Kiểm tra thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc
Kiểm tra thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc
Lên top