Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chi trả 50% lương cho gần 2.000 công nhân Texwell Vina

Công nhân Texwell đang ký nhận 50% lương
Công nhân Texwell đang ký nhận 50% lương