Công đoàn:

Chi hỗ trợ tiền mặt cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19

Ban Công đoàn Quốc phòng trao hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
Ban Công đoàn Quốc phòng trao hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
Ban Công đoàn Quốc phòng trao hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
Lên top