TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018:

Chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị cho đoàn viên

Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn (thứ ba từ phải sang) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) và các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI.
Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn (thứ ba từ phải sang) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) và các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI.
Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn (thứ ba từ phải sang) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) và các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI.
Lên top