CĐ Y tế Việt Nam: Củng cố niềm tin của người bệnh đối với cán bộ y tế