CĐ Xây dựng VN: Trên 2,6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung