CĐ Việt Nam khẳng định, phát huy vai trò, sứ mệnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển” sáng 24.7. Ảnh: SƠN TÙNG
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển” sáng 24.7. Ảnh: SƠN TÙNG
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển” sáng 24.7. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top