CĐ Viên chức tỉnh Quảng Ninh: Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và bình đẳng giới