CĐ Than Hạ Long (CĐ Than - Khoáng sản VN): Lấy ý kiến người lao động về đời sống, việc làm