CĐ TCty Hàng hải VN: CB, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ TCty giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua mưa lũ