CĐ ngành Y tế VN: Tuyên dương 156 gia đình, 185 học sinh tiêu biểu