CĐ ngành Xây dựng Hà Nội: Tổ chức đăng ký cơ quan, đơn vị văn hoá