CĐ Ngành Giáo dục Khánh Hòa: Vận động 3,6 tỷ đồng xây dựng các quỹ chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ