CĐ ngành Công thương tỉnh Yên Bái: Lần đầu tiên ký TƯLĐTT tại DN chưa có tổ chức CĐ