CĐ ngành công thương Đà Nẵng: Tổng kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2016