CĐ Ngân hàng VN: Biểu dương 1.040 học sinh, sinh viên đạt giải từ cấp Nhất tỉnh trở lên