CĐ Khu kinh tế Hải Phòng: Tăng tính tương tác giữa NLĐ và tổ chức CĐ bằng hình thức mới