CĐ Khu kinh tế Hải Phòng: Khen thưởng 17 tập thể và 39 cá nhân